SSTL Puhtausala ry:n verkkokurssit ja hygieniaosaamistestit

Verkkokurssit

Verkkokurssit ovat kätevä tapa kouluttautua ilman ajan ja paikan rajoitteita. SSTL Puhtausala ry:n verkkokurssit löytyvät Puhtauspankista.

 • Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaaminen -kurssi sopii sekä itsenäiseen opiskeluun että työpaikoilla perehdytyksen tueksi tai työpaikkakouluttajan tukimateriaaliksi.
 • Kurssin jälkeen voi suorittaa testin ja saada todistuksen.
 • Kun olet osallistunut kouluttajavalmennuspäivään, läpäissyt testin ja täytät muut pätevyysvaatimukset, voit toimia myös testaajana.
 • Uima-allas- ja -märkätilojen hygieniaosaamisen verkkoaineisto on tarkoitettu hyväksyttyjen kouluttajien käyttöön.
 • Koulutukseen osallistuttuasi voit suorittaa testin ja saada todistuksen.
 • Kun olet osallistunut kouluttajavalmennuspäivään, läpäissyt testin ja täytät muut pätevyysvaatimukset, voit myös toimia kouluttajana.
 • Uusia kursseja on työn alla.

Jos sinulla on toiveita verkkokurssien aiheista, ota yhteyttä minna.kyllinen@puhtausala.fi

Testit

SSTL Puhtausala ry järjestää INSTA 800 tietotason 3 ja 4 testejä, Uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamistestiä sekä Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaamistestiä. Testin läpäiseminen ja siitä saatu todistus on pätevä todiste ammattitaidosta.

 • Insta 800 testit suoritetaan verkkotestinä, aina hyväksytyn kouluttajan valvomassa tilaisuudessa.
 • Uima-allas- ja märkätilojen sekä Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaamistestit voi suorittaa joko paperisena tai verkkotestinä, aina hyväksytyn kouluttajan/testaajan valvomassa tilaisuudessa.

Kurssit ja testit


 

Puhtauspankki

Puhtauspankki on kaikille avoin ja maksuton sivusto, josta löydät SSTL Puhtausala ry:n verkkokurssit ja -testit, liiton YouTube-kanavan sekä Puhtausalan tietopankin, johon on koottu verkosta löytyvää puhtausalan tietoa eri lähteistä. Puhtausalan tietopankkiin kootaan jatkossa myös Puhtausala-lehden ammattiosaamisen kehittämiseen liittyviä artikkeleja.

Siirry Puhtauspankkiin


 

Uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaaminen

Allasosasto on haasteellinen siivouskohde. Suotuisien lämpö- ja kosteusolosuhteiden takia pinnat ovat ihanteellisia mikrobien lisääntymiselle. Pitkät aukioloajat, moninaiset käyttäjät sekä suuret käyttäjämäärät edellyttävät asiantuntevaa, huolellista, mukautuvaa ja oikein kohdistettua siivousta.

Allasosaston siivoukseen laaditun hygieniaosaamistestin tavoitteena on varmentaa allasosaston siivoojan osaamista liittyen pintahygieniaan ja asiakasturvallisuuteen allasosaston eri tiloissa. Sosiaali- ja terveysministeriö pitää uima-allastilojen hygieniaa erittäin tärkeänä ja tukee tilojen siivouksen osaamiseen liittyvää koulutusta ja hygieniaosaamistestausta.

SSTL Puhtausala ry nimitti työryhmän vuonna 2015, joka laati koulutusmateriaalin sekä osaamistestit. Työryhmään kuuluivat projektipäällikkö Marita Koskinen Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Servi, siivouspäällikkö Elina Lähdeaho Urheiluhallit Oy, vt. toimitusjohtaja Veikko Kuurne Raahen Seudun Uimahallisäätiö, neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala sosiaali- ja terveysministeriö ja Tarja Valkosalo SSTL Puhtausala ry.

Koulutusmateriaali otettiin käyttöön 2016 ja sitä tullaan päivittämään 2020.

Yhteisellä koulutusmateriaalilla halutaan varmistaa koulutusten sisällöllinen laatu. Materiaalia voidaan käyttään puhdistuspalvelualan tutkinnoissa oppimateriaalin osana.

Lue lisää kouluttajan aineistosta

Osaamisvaatimus myös laissa

Ammattitaitoisen siivouksen ja tilojen pintahygienian merkitys allasveden terveydelliseen laatuun on huomioitu nyt myös lainsäädännössä. Terveydensuojelulaki (763/1994) muuttui 1.1.2017 ja yhtenä muutoksena oli lisäys lain pykälään 28 a, Allasvesihygieeninen osaaminen. Sen mukaan: ”Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että allasveden kuormituksen vähentämiseksi uima-allas- ja märkätilojen puhtaanapitoon ja siivoukseen osallistuvilla henkilöillä on riittävä tieto siitä, miten tilojen hygienia vaikuttaa allasveden terveydelliseen laatuun, ja riittävä osaaminen näiden tilojen siivoukseen ja puhtaanapitoon.”

Yksi tapa osoittaa riittävä osaaminen on suorittaa uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamistesti.

Soveltamisohje julkaistu

Valvira on julkaissut allasvesiasetuksen soveltamisohjeen, jossa käsitellään myös allastilojen siivouksen ja pintahygienian merkitystä allasveden laatuun sekä tuodaan esille siivoustyöntekijän osaamisvaatimukset.

Kouluttajat perehdytetty valmennuksissa

SSTL Puhtausala ry:n järjestämään kouluttajavalmennukseen osallistuneet ja testin hyväksytysti suorittaneet henkilöt voivat toimia uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamistestikouluttajina.

Lisäksi kouluttajilta edellytetään esimiestason tutkintoa ja työkokemusta ohjaajana tai esimiehenä vähintään 2 vuotta, sisältäen kohteita, joissa on ollut uima-allas- tai märkätiloja TAI opettajan koulutusta ja 2 vuotta työkokemusta puhtauspalvelualan kouluttajana.

Seuraava kouluttajavalmennus tullaan järjestämään alkuvuodesta 2020.

SSTL Puhtausala ry:n hyväksymät kouluttajat

Testi koulutusten yhteydessä

Uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamistesti tehdään aina koulutuksen yhteydessä.

Testissä on yhteensä 30 kysymystä. Aihealueita ovat muun muassa allasosasto toimintaympäristönä, asiakkaiden opastus, liukkauden hallinta, siivouksessa käytettävät aineet, välineet, koneet, menetelmät, eri tilojen ja erityiskohteiden siivous, laadunvalvonta ja pintahygienian mittausmenetelmät.

Testaustoiminnan organisoijana on SSTL Puhtausala ry.

Lue lisää testistä


 

Hoitoympäristöt

Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaaminen -verkkoaineisto soveltuu työntekijöiden perehdytykseen sosiaali- ja terveydenhuollon puhtauspalveluihin sekä työpaikkakouluttajan ja -ohjaajan materiaaliksi osaamisen kehittämiseen työpaikoilla. Aineistoa voi opiskella yksin tai ryhmässä.

Verkkoaineisto koostuu 11 moduulista

 • Johdanto
 • Mikrobit ja loiset
 • Infektioiden torjuminen
 • Käsihygienia, henkilökohtainen hygienia ja suojaimet
 • Hygieniaa edistävät ratkaisut
 • Hygienia siivoustyössä
 • Hygienia tekstiilihuollossa
 • Hygienia vuodehuollossa
 • Hygienia huoltohuonetehtävissä
 • Hygienia jätehuollossa
 • Laadunvalvonta

Aineisto keskittyy hygienianäkökulmaan, siihen, miten puhtauspalvelujen työntekijä omalla työllään edistää infektioiden torjuntaa sosiaali- ja terveydenhuollon kohteissa. Puhtauspalvelut ovat osa infektioiden torjuntaketjua.

Verkkoaineisto on opiskeltavissa SSTL Puhtausala ry:n verkko-oppimisympäristössä.

Katso webinaaritallenteesta verkkokurssin esittely!

Tutustu kurssiin

 

Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaamistesti

Verkkoaineiston opiskelun jälkeen tehtävällä testillä osoitetaan hygieniakäytäntöjen hallinta. Testissä on 30 monivalintakysymystä. Testin voi tehdä verkkoympäristössä, jolloin hyväksytyn suorituksen jälkeen voi tulostaa itselleen todistuksen. Testin voi tehdä myös perinteisesti paperilla, ellei verkkotestin mahdollisuutta ole.

Testistä saa todistuksen. Testitilaisuuksia voivat järjestää SSTL Puhtausala ry:n hyväksymät testaajat. Testi on saatavilla suomeksi.

Lue lisää testistä

Testisuoritusten valvonta

Sekä verkko- että paperitesti suoritetaan valvotusti. Testitilaisuuden valvoo SSTL Puhtausala ry:n hyväksymä testaaja. Testitilaisuuden valvonnan kustannus ei sisälly testin hintaan.

Testaajalta edellytetään testaajavalmennukseen osallistumista ja testin hyväksyttyä suorittamista,

SEKÄ vähintään erikoisammattitutkintotason koulutusta ja työkokemusta ohjaajana tai esimiehenä vähintään 2 vuotta puhtauspalvelualalta, sisältäen terveydenhuollon kohteita TAI opettajan koulutusta ja 2 vuotta työkokemusta puhtauspalvelualan kouluttajana.

SSTL Puhtausala ry:n hyväksymät testaajat

Työryhmä

Verkkoaineisto on suunniteltu työryhmässä, johon ovat kuuluneet Leila Kakko Tampereen ammattikorkeakoulu, Marita Koskinen Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Servi, Päivä Ryynänen HUS Tukipalvelut ja Tarja Valkosalo SSTL Puhtausala ry.

Lisätietoja: Minna Kyllinen, p. 040 626 7003, minna.kyllinen@puhtausala.fi


 

INSTA 800

SFS 5994 INSTA 800, standardi siivouksen teknisen laadun määrittämiseen ja arviointiin, hyväksyttiin suomalaiseksi standardiksi vuonna 2012. Standardiin liittyy henkilösertifiointi, joka päätettiin käynnistää tietotasojen 3 ja 4 osalta Suomessa vuonna 2013 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Standardin käyttö on vapaaehtoista. Keskustelutilaisuudessa oltiin kuitenkin yksimielisiä siitä, että henkilösertifiointia tarvitaan varmistamaan standardin oikea soveltaminen. Henkilösertifiointia valmistelemaan valittiin työryhmä, jonka laatima ehdotus oli lausunnolla vuodenvaihteessa 2013-2014. Saatujen lausuntojen pohjalta henkilösertifiointiluonnokseen tehtiin tarvittavat muutokset.

Insta 800 -testit uudistuvat

Siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmän (INSTA 800) uudistus valmistui pohjoismaisena yhteistyönä vuonna 2018. Standardi on nyt käännetty suomeksi ja se ilmestynee kesän kynnyksellä.

Standardiuudistuksen johdosta myös tietotasojen 3 ja 4 testit uudistuvat. Uudet, ajantasaiset testit ovat käytettävissä elokuusta lähtien.

Mitä on henkilösertifiointi?

Myönnetty henkilösertifikaatti osoittaa, että henkilö hallitsee INSTA 800 -standardin käytön joko tietotasolla 3 tai tietotasolla 4. Tietotasojen osaamisvaatimukset on kuvattu dokumentissa INSTA 800-standardin käyttämiseen vaadittava osaaminen. Standardissa on kuvattu tietotasojen osaamisvaatimukset, mutta työryhmä täsmensi osaamisvaatimuksia laatimalla niistä tarkennetun sisällön. Työryhmä laati myös tietotasojen 1 ja 2 osaamisvaatimukset, vaikka ne eivät kuulu henkilösertifioinnin piiriin.

Keneltä henkilösertifiointia edellytetään?

Henkilösertifiointia voidaan edellyttää siivouspalvelun ostaja- ja tuottajaorganisaatioiden eri edustajilta silloin, kun siivouspalvelun lopputuloksen määrittely tai laadunarviointi perustuu INSTA 800-standardiin.

Tietotason 4 henkilösertifikaattia edellytetään kouluttajilta, jotka pitävät henkilösertifikaatin pätevyysvaatimuksiin valmentavaa koulutusta.

Osaamisvaatimukset tarkemmin INSTA 800 -standardin käyttämiseen vaadittava osaaminen

Myönnetyt henkilösertifikaatit

Miten henkilösertifikaatin voi hankkia?

Pätevyys INSTA 800 -standardin käyttöön osoitetaan suorittamalla tutkinto. Työkokemuksesta riippuen lisäksi voidaan edellyttää INSTA-koulutus, johon sisältyy pakollinen käytännön näyttö, sekä siivousalan peruskoulutusta.

Tarkemmat tiedot sertifioitavista tietotasoista, pätevyysvaatimuksista, koulutusvaatimuksista, sertifiointiprosessista, tietojen julkaisemisesta ja valitusmenettelystä hakuohjeessa.

TOIMIJAT

Tutkinnon järjestäjä

Tutkinnon järjestää SSTL Puhtausala ry.

Tutkinnon voi suorittaa INSTA-koulutuksen yhteydessä tai jos työkokemus on hakuohjeen mukaan riittävä, tutkintoon voi tulla suoraan.

Lue lisää testistä

INSTA 800 -koulutuksen järjestäjä

INSTA 800 -koulutuksia voivat järjestää henkilöt, joilla on tietotason 4 henkilösertifikaatti. Koulutukseen sisältyy käytännön näyttö.

Henkilösertikaatin myöntäjä

Henkilösertifikaatin myöntää hakemuksesta Inspecta Sertfiointi Oy.

Sertifikaatin hinta on 261 € + alv 24 %.

Tukiryhmä

SSTL Puhtausala ry:n hallitus on nimennyt INSTA 800 -standardin soveltamisesta valvovan tukiryhmän, joka ratkaisee mahdolliset erimielisyydet standardia käytettäessä. Tukiryhmään nimetään siivouspalvelujen ostajien, tuottajien, konsultointiyritysten sekä liiton hallituksen edustajat. Tukiryhmän jäsenyys on työnantajakohtainen. Tukiryhmään nimetyllä henkilöllä tulee olla tietotason 4 henkilösertifikaatti ja häneltä edellytetään INSTA 800 -standardin jatkuvaa käyttämistä omassa työssä.

Tukiryhmän antamat lausunnot löydät täältä.

Tukiryhmä 1.7.2018 - 30.6.2020

Mari Ahlgren, Palmia Oy
Pirjo Jokinen, Ramboll Finland Oy
Marita Koskinen, Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Servi
Tuula Koskinen, Puolustushallinnon rakennuslaitos
Veli-Matti Simola, ISS Palvelut Oy
Riikka Tuomisto, Atop-Tieto Oy
Tarja Valkosalo, SSTL Puhtausala ry

Kysymykset tukiryhmälle osoitteeseen tarja.valkosalo@gmail.com

Tilaa testi

SSTL Puhtausala ry