Sopimusmalli

Sopimuksessa tulee mainita käytetäänkö JYSE 2009 Palvelujen ehtoja. Jos niitä ei käytetä tai niihin tehdään poikkeuksia tai tarkennuksia, se on kirjoitettava jokaiseen sopimuksen kohtaan.

Sopimuksessa määritellään

1. SOPIJAOSAPUOLET

2. YHTEYSHENKILÖT
• Kohteen yhteyshenkilöt
• Sopimuksen yhteyshenkilöt

3. PALVELUN SISÄLTÖ JA SUORITTAMINEN
• Palvelukuvaus laatumäärityksineen (tarjouspyynnön kohta Hankinnan kohde ja tavoitteet)
• Toimitusaika ja tehtävän laajuus
• Työajan ulkopuoliset tehtävät
• Työvälineet ja työtilat

4. SOPIMUSKAUSI
• Sopimuksen kesto
• Aloituskatselmus
– Aloituskatselmuksessa määritellään kohteen tämänhetkinen kunto ja taso palveluiden osalta.
– Määritetään mahdollinen hoitovelka ja sovitaan, miten kohteen puhtaustaso saadaan sopimuksen mukaiselle tasolle.
• Luovutuskatselmus
– Ennen sopimuksen päättymistä pidetään luovutuskatselmus tilaajan ja toimittajan yhteisesti sopimana ajankohtana. Luovutuskatselmuksessa tarkastetaan kohteen tilojen kunto ja tarkastetaan sekä todetaan onko sopimuksen mukaiset tehtävät asianmukaisesti hoidettu (inventointiluettelo: koneet, laitteet, avaimet, kulkutunnisteet ja palvelutuotantoon liittyvät asiakirjat)
– Voidaan määritellä sanktiot, jos esimerkiksi hoitovelkaa (esim. yhden kuukauden palvelumaksu)
– Määritellään käytetäänkö luovutuskatselmuksessa ulkopuolista tahoa ja määritellään kuka vastaa kustannuksista.

5. ALIHANKKIJAT
• Se, mitä kelpoisuusehdoissa on määritelty
• Voidaan määritellä niin haluttaessa, että tilaajalla on oikeus käyttää muita toimittajia ja alihankkijoita ilman toimittajan suostumusta.

6. PALVELUNTUOTTAJAN RESURSSIT
• Palveluntuottajan organisaatio
– Kuvataan palveluntuottajan organisaation vaatimukset kelpoisuusehtojen mukaisesti
– Myös työnjohdolle kannattaa määritellä tuottajan kanssa minimiresurssimäärä tai se määritellään tarjouspyynnössä.
– Selvitykset palveluhenkilöstön sijaisuus-, varahenkilö- ja lomajärjestelyistä.
– Määritys, miten nopeasti kuhunkin kohteeseen on saatava kelpoisuusehdoissa kuvattu sijainen.
– Määritys kielitaitovaatimuksesta.
– Määritykset työasuista ja henkilökorteista.

• Palveluntuottajan turvallisuusvaatimukset
– Turvallisuusselvitykset, jos henkilöstöltä tarvitaan, jos kyllä, niin millaiset.
– Vaitiolositoumukset. Määritellään, tarvitaanko vaitiolositoumuksia.

7. TILAAJAN ORGANISAATIO
• Yhteyshenkilö ja yhteystiedot

8. OSAPUOLTEN YLEISET VASTUUT JA VELVOITTEET
• ”Toimittaja vastaa sopimuksen mukaisen palvelukokonaisuuden tuottamisesta, palvelun laadunohjauksesta ja -valvonnasta sekä palvelutuotantonsa kehittämisestä.”
• Määritellään mihin toimittaja sitoutuu
• lainsäädäntö, asetukset
• työsuojelumääräykset
• asiakkaan omat prosessiympäristö- ja työturvallisuusohjeet
• suojelu- ja pelastussuunnitelma
• tietoturvaohjeet
• erilaiset turvallisuusmääritykset
• ”Tilaaja sitoutuu myötävaikuttamaan kaikin sen määrättävissä ja hallittavissa olevin tavoin tämän sopimuksen tarkoituksen täyttymiseen.”
• Talousrikollisuuden torjunta
• Tilaajavastuu
• ”Toimittaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että Toimittaja ja sen käyttämät alihankkijat täyttävät palvelusopimussuhteen alkaessa ja sopimuksen voimassaoloaikana tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006), tilaajavastuulaki) mukaiset edellytykset eri rekistereihin kuulumisesta ja muista lain tarkoittamista velvoitteista.”
• Määritellään mahdolliset sanktiot ja bonukset.
• Määritellään henkilötunnisteet ja mahdolliset niiden käyttöön liittyvät sanktiot.
• ”Toimittaja on velvollinen korjaamaan havaitun laiminlyönnin/rikkomuksen viipymättä. Ellei näin tapahdu, tilaajalla on oikeus keskeyttää toimittajan työt kohteessa” (sopimuksen purkaminen?).
• ”Toimittajan henkilöstön tulee viipymättä ilmoittaa havaitsemistaan palvelun suorittamiseen, yleiseen turvallisuuteen ja kiinteistön kunnossa pysymiseen vaikuttavista seikoista tilaajalle.”

9. VAHINGONKORVAUS JA VAKUUTUKSET
• Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta toimittajan sopimusrikkomuksesta tai muusta virheestä, laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta
• korvausvelvollisuuden enimmäismäärä määriteltävä / vahinkotapaus

- Toimittaja vastaa siitä, että sillä on koko sopimuskauden voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on vähintään xx euroa/vahinkotapaus.

10. AVAINTEN JA KULKUTUNNISTEIDEN HALLINTA
• Määritellään tilaajan käytänteiden mukaisesti mitä avaimia/tunnisteita annetaan ja paljonko, miten niitä tulee säilyttää ja kenelle saa luovuttaa
• ”Toimittaja vastaa haltuunsa saaman avaimen ja/tai tunnisteen katoamisen vuoksi mahdollisen vahingon torjumiseksi suoritetusta välittömästä lukkojen uudelleen sarjoituksesta tai lukkojen vaihdosta sekä vahinkoon liittyvistä välttämättömistä suojelutoimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista.”

11. HINNAT JA HINNOITTELUPERUSTEET
• Tarjouspyynnön mukaisesti palvelun kokonaishinta (erillinen hintaliite)
• Erillisveloitettavat lisätyöt
• Hinnantarkistusmenettely

12. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT
• Tarjouspyynnön mukaisesti

13. LAATU
• Tarjouspyynnön mukaisesti, ks. myös JYSE-ehdot kohta virheet ja reklamaatiot
– sopimuksen aikaisen toiminnan tavoitteet ja niiden arviointi
– laadunvalvonta
– reklamaatiot
– suoritushäiriöt ja laatupoikkeamien vaikutus palveluhintaan
• vasteajat, sanktiot, bonukset

14. OMISTUS- JA IMMATERIAALIOIKEUDET
• ”Palvelujen toimituksessa syntyneiden palvelua kuvaavien dokumenttien tekijänoikeudet tulevat tilaajalle. Toimittajalla ei ole oikeus käyttää tilaajan luovuttamia tietoja muihin tarkoituksiin kuin tämän sopimuksen mukaisen palvelun toimittamiseen.”

15. YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT JA SOSIAALINEN VASTUU
•Toimittaja sitoutuu toimimaan tilaajan antamien ympäristövelvoitteiden mukaisesti tai toimittajan omien ympäristöohjelmien mukaisesti.
• Voidaan määritellä esim. käytettävien ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus
• Määritellään sosiaalisen vastuun periaatteet (esim. vajaatyökykyisten työllistäminen, työttömät työnhakijat, pitkäaikaistyöttömät) ja tilaajavastuulain periaatteet

16. ERIMIELISYYDET JA SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS

17. SOPIMUKSEN MAHDOLLINEN PURKAMINEN
• Sopimussakko

18. YLIVOIMAINEN ESTE
• Force Major- tai muu este

19. TOIMITTAJAN AVUSTAMISVELVOLLISUUS
• Määritellään tarvittaessa kohteen toiminnasta riippuen.
• ”Sopimuskauden päättyessä toimittaja on velvollinen perehdyttämään palveluntuotannosta jatkossa vastaavan palveluntuottajan tehtäviin palvelukuvauksessa sovitulla tavalla ilman eri korvausta.”
• Määritellään tehtävät ja enimmäisaika.

20. SOPIMUKSEN SIIRTO

21. SOPIMUKSEN MUUTOKSET

22.SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA SOPIMUSKAPPALEET

23. ALLEKIRJOITUS

• LIITTEET
• Hintaliite
• Palvelukuvaus
• Laatuliite
• Alihankkijaliite
• Palveluntuottajan laadunseurantajärjestelmän kuvaus
• Palveluntuottajan organisaatiokuvaus
• Palveluntuottajan henkilöt, työajat, siivousalueet, sijaiskäytäntöselvitys nimineen
• Jyse-ehdot 2009 palvelut (uudet ehdot valmisteilla)
• Vastuunjakotaulukko
• Tilaajan turvallisuuteen, ympäristöön ymv. liittyvät velvoitteet (vaitiolositoumus, turvallisuussopimus jne.)

SOVI MYÖS SEURAAVAT ASIAT, ELLEI NIITÄ OLE MÄÄRITELTY TARJOUSPYYNNÖSSÄ TAI TARJOUSNEUVOTTELUVAIHEESSA

• laadunseurantakokoukset
• muut kokouskäytännöt
• reklamaatiokäytäntö
• lisäpalveluiden tilaukset
• kuka ilmoittaa ja mitä ja minne dokumentoidaan
– reklamaatiot
– henkilömuutokset
– palvelumuutokset
– kuka kirjoitta kokousmuistiot jne.
– kokousmuutokset

JOS KÄYTÄT PALVELUNTUOTTAJAN SOPIMUSTA, TARKISTA

• sopimusaika
• irtisanomisaika
• laadunvalvonta
• reklamaatioiden käsittely, sanktiokäytännöt
• avainvahinkovastuut
• vahingonkorvausvastuut
• alihankkijat

SSTL Puhtausala ry